Miljöpolicy

Miljöpolicy

Din Bils Miljöpolicy belyser konkret företagets ansvar, ambitioner och
prioriteringar för att vara vägledande i hur arbetet för minskad miljöpåverkan
ska bedrivas.

Miljöpolicy för Din Bil Sverige AB

Din Bil Sverige AB:s verksamhet utgörs av försäljning och service av bilar
samt försäljning av reservdelar och tillbehör samt biluthyrning på de tre
storstadsmarknaderna Stockholm, Göteborg och Syd.

Miljöarbetet är en integrerad del av våra processer och vi verkar för att
minska vår miljöpåverkan, så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt. Vårt miljöarbete ska präglas av öppenhet
och ständiga förbättringar.

Vi tar ansvar för miljön genom att:

• arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig
miljölagstiftning och andra krav.

• sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och
energianvändning.

• hantera vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

• engagera och motivera alla medarbetare att utföra sina
arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

• I möjligaste mån välja de produkter och tjänster som
innebär en mindre påverkan på miljön.

• vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan.

• föra en dialog inom Volkswagenkoncernen för att bidra
till utvecklingen av mer miljöanpassade bilar, reservdelar
och tillbehör samt en effektiv transportlogistik.

Stockholm den 1 maj 2012

Jens Wetterfors/VD
Din Bil Sverige AB