Din Bil Integritetspolicy

Integritetspolicy

Din Bil värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi varför vi samlar in information om dig, hur informationen hanteras och på vilket sätt du kan kontakta oss.

Din Bil Sverige AB är personuppgiftsansvariga för de uppgifter vi samlar in direkt från dig och behandling sker enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Din Bil är också personuppgiftsbiträde åt Volkswagen Group Sverige AB och Volkswagen Financial Service vilket innebär att vi förvaltar vissa uppgifter som samlats in av våra varumärken Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volkswagen Transportbilar och Porsche. Vårt åtagande i det avseendet regleras genom ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dem och Din Bil AB.

Din Bil arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen hittar du alltid på dinbil.se.


Laglighet

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Din Bil skall vara tydliga med i vilket syfte vi samlar in uppgifter från dig och vad de används till och hur länge de sparas.


Dina Rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade


Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter. En sådan begäran kan du skicka till den fysiska adressen  

Din Bil Sverige AB
Box 92163
Hammarby fabriksväg 45
120 08 Stockholm 

Märk kuvertet ”Dataskydd”. Det går också bra att maila in en begäran till dataskydd@dinbil.se. För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi det till din folkbokföringsadress.


Uppgiftsminimering

Din Bil ska inte samla in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt eller för ett obestämt framtida behov.


Riktighet

Din Bil försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, försöker vi att korrigera dem alternativt ta bort dem. Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med. 


Lagringsminimering & Rätten att bli glömd

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen). Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall: 

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse 

När uppgifterna inte längre behövs skall de raderas eller avidentifieras. För alla våra personuppgiftsbehandlingar har vi fastlagda rutiner och tidsfrister för gallring. 


Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat.


Begränsad åtkomst

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska du informeras av Din Bil.


Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsregler uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@dinbil.se. Du kan även vända dig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten IMY på IMY.se och lämna in ditt klagomål.


I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?


Tillhandahållande av våra produkter eller tjänster

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter Om du köpt din bil hos en Din Bil återförsäljare eller om någon av våra verkstäder utfört arbete på din bil, kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 • identifiera dig som kund
 • fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster
 • för att hantera klagomål och reklamationer
 • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum, personnummer, uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar, Mina sidor och kundportal. De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.


Tjänstebilsförare – person som kör en tjänstebil

Om din arbetsgivare tillhandahåller dig en tjänstebil så kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

 • identifiera dig som kund
 • fullfölja vårt avtal med din arbetsgivare och dig som förare om leverans av produkter och tjänster
 • för att hantera klagomål och reklamationer
 • i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med din arbetsgivare och dig som förare.

De uppgifter vi kan komma att behandla är kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) personnummer, uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.), uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köphistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar, Mina sidor och kundportal. De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med din arbetsgivare och dig som förare. Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som din arbetsgivare äger eller leasar bilen samt 12 månader därefter, såvida vi inte fått information om att du inte längre nyttjar förmånen varvid vi kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter omgående


Visat intresse för våra produkter eller tjänster

För att vi ska kunna erbjuda våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du: har efterfrågat en offert på en av våra webbplatser, vid någon av våra anläggningar, lämnat din information till oss i samband med ett event som vi eller någon av våra auktoriserade återförsäljare arrangerat eller deltagit i. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer. För att vi ska kunna marknadsföra våra produkter och tjänster, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning. Har du efterfrågat/fått en offert, kommer vi att spara dina uppgifter i 6 månader från och med din förfrågan. Har du lämnat dina uppgifter vid förfrågningar via webbplats eller i samband med event, kommer vi att spara dina uppgifter i 6 månader från det att du lämnade dem till oss.

Provkörning och lånebil

Inför provkörningar eller att du lånar en bil, behandlar Din Bil den information som återfinns på ditt körkort, däribland ditt personnummer. I samband med provkörningen/ lån av bil görs en körkortskontroll för att kontrollera körkortets giltighet. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. Har du bokat en provkörning eller lån av bil, kommer vi att spara dina personuppgifter i 6 månader efter genomförd kontroll, signering, provkörning eller körning av lånebil. Vi kan komma att dela dessa personuppgifter med våra samarbetspartners Volkswagen Group Sverige AB och Volkswagen Financial Services AB.


Informationssäkerhet och beivrande av missbruk.

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet. Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. Vi kommer att spara dessa uppgifter i 6 månader.


Kommunikation om produkter och tjänster

Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla serviceinformation eller uppdateringar av produkterna och tjänsterna vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst. Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundersökningsenkät som vi skickat till dig. Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra produkter och tjänster och dess tillgänglighet samt för att förbättra våra produkter och tjänster. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om vilka produkter och tjänster du använder. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.


Utveckling av produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra produkter och tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov. Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra produkter och tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.


Marknadsföring

Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, telefon, e-post och via våra webbplatser. För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation. Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder. Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.


Besök på våra webbplatser

När någon besöker vår webbplats, dinbil.se, använder vi tredjepartstjänst(er) för att samla in information och detaljer om besökarnas beteendemönster. Vi gör detta för att ta reda på antalet besökare på de olika delarna av webbplatsen. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Vi gör inte några försök att ta reda på identiteten hos dem som besöker vår webbplats och vi tillåter inte heller att tredjepartstjänsten gör det. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.


Användning av cookies

Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår Cookie-policy.


Sociala media

Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer dessa inte att delas vidare med några andra företag eller organisationer som vi inte samarbetar eller har avtal med. Förfrågningar förs över direkt till vårt eget system för kunder och lagras där i 6 månader efter avslutat ärende.


Lediga tjänster/Rekrytering

Den information som du lämnar till oss i samband med en eventuell ansökan om anställning kommer bara att användas för att:

 • utvärdera din ansökan
 • för att kontakta dig
 • för att uppfylla legala krav.

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utanför EU/EES. Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.

Vilken information ber vi om och varför?

Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt. Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.

Ansökningsfas

Om du ansöker om anställning och använder vårt online-ansökningssystem, kan dina uppgifter komma att samlas in av en rekryteringskonsult för vår räkning. Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn och kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din tidigare erfarenhet och utbildning som är relevanta för den anställning du har sökt. Om rekryteringsprocessen slutar med att vi inte erbjuder dig anställning, kan vi komma att fråga om du vill att dina uppgifter får sparas av oss för eventuella framtida rekryteringar i 12 månader från avslutad rekryteringsprocess. Om du säger ja, dvs. lämnar ditt samtycke, kan vi komma att kontakta dig om andra lämpliga tjänster skulle uppstå.

Anlitande av rekryteringskonsult

Om vi anlitar en rekryteringskonsult, kommer vi att överföra dina personuppgifter till denna. Rekryteringskonsulten kommer i sådana fall utgöra tredje part i förhållande till dig. Vi ingår avtal med varje sådan anlitad rekryteringskonsult för att förvissa oss om att de följer våra krav. Dessa avtal innebär att de inte kan göra något med dina personuppgifter som står i strid med våra instruktioner. De kommer inte heller att dela dina personuppgifter med någon organisation förutom oss. De åläggs också en skyldighet att lagra dina personuppgifter på ett säkert sätt och inte för en längre tid än vad vi bestämmer. Om du har frågor avseende en rekryteringskonsults användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på dataskydd@vwgroup.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

Hur länge sparas informationen?

Om rekryteringsprocessen inte slutar med att du erbjuds anställning, kommer den information som du har lämnat till den punkten att behållas i 12 månader från avslutandet av rekryteringsprocessen för att kunna visa att vi levt upp till våra rättsliga skyldigheter.


Information som du delar med dig av

Vi samlar in personuppgifter från dig på flera olika sätt. Det kan till exempel ske när du själv lämnar dina uppgifter när du bokar service, begär en offert på en bil, kontaktar vår växel eller bokar en provkörning. Vi kan komma att samla in följande personuppgifter från dig:

 • kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) personnummer, körkortsuppgifter
 • uppgifter om din bil (registreringsnummer, chassinummer, inköpsdatum, servicehistorik m.m.)
 • uppgifter om dina köp och användning av våra produkter och tjänster (kundpreferenser, inställningar, köp- och betalningshistorik och användande). Tjänster kan t.ex. vara lösningar för uppkopplade bilar, Mina sidor och kundportal.


Information som vi samlar in om dig

När du använder din bil, våra tjänster eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig. När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

 • kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Information om använda tjänster
 • positioneringsuppgifter som uppkommer till följd av att du använder mjukvara i din bil
 • Historisk information (din köp- och servicehistorik m.m.)
 • Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig)
 • Bilrelaterad information (information som vi behöver för att kunna göra felsökningar och åtgärda fel på din bil när service utförs, förbättra kvalitén på våra bilar och därigenom bidra till utvecklingen av existerade och kommande bilmodeller, kunna administrera och utföra garantiåtaganden
 • information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).


Känslig information

Vi samlar normalt inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört.


Vilka kan vi komma att dela din information med?

För att tillvarata dina rättigheter när vi delar din information till, tjänsteleverantörer eller andra affärspartner, sker all delning i enlighet med skriftliga avtal som reglerar mottagarens rättigheter och skyldigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det. Vi kommer heller inte att dela dina personuppgifter med tredje part för att denna ska kunna använda dem för sina marknadsföringsändamål om vi inte erhållit ditt godkännande. Liksom vid oönskade utskick från oss, har du en laglig rätt att motsätta dig framtida utskick i marknadsföringssyfte från en tredje part som vi överlämnat dina personuppgifter till efter ditt godkännande. Du måste dock kontakta denna tredje part direkt om du vill motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter för detta ändamål. Följande parter kan vi komma att dela dina personuppgifter med:

 • Våra leverantörer
 • Våra affärspartners
 • Tredjepartsapplikationer


Våra leverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter. I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter.


Våra affärspartners

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra övriga affärspartners och som i förhållande till dig kan utgöra en tredje part. Sådan delning görs för att de ska kunna skicka erbjudanden om deras produkter och tjänster. Med ”affärspartners” avser vi bolag som erbjuder tjänster avseende finansiering av bilköp, fordonsförsäkringar och kreditkort. I de avtal vi ingår med sådana övriga affärspartner finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. Din Bil och affärspartnerna är dock skilda juridiska enheter.


Tredjepartsapplikationer

När du använder appar och andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil kan dessa tillhandahållas av tredje part och genom att godkänna villkoren för sådan tjänst, kan personuppgifter komma att överföras till sådan tredje part, till exempel vid överföring av positioneringsuppgifter. Vi kan inte ta något ansvar för en sådan tredje parts behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att själv sätta dig in i användarvillkoren för sådana tjänster och särskilt eventuella villkor som rör deras hantering av dina personuppgifter. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om en viss tredje parts användning av dina personuppgifter och vi måste därför be dig ta direktkontakt med sådan part.


Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att behandla uppgifter utanför EU/ESS, då omhändertar vi via avtal säkerheten för dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din bil tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför ta direktkontakt med sådan part.


Kontakta oss

Din Bil Sverige AB, med organisationsnummer 556060-5791 och har sitt säte på Hammarby fabriksväg 45, 120 08 Stockholm. Din Bil Sverige AB, har utsett ett dataskyddsombud och du kan alltid kontakta oss och ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på dataskydd@dinbil.se.