Certifikat ISO 14001, ISO 9001 och STEMFS 2014:2

Certifikat ISO 14001, ISO 9001 och STEMFS 2014:2

Kvalitetcertifikat ISO 9001

Kvalitetscertifieringen ISO 9001 är en trepartscertifiering där certifikatet utfärdas för varje anläggning, märke och verksamhet.

Verksamheten revideras varje år, av TÜV SÜD Management Service GmbH München.
med en omcertifiering vart tredje år.

Interna revisioner utförs årsvis enligt fastställd plan.

DEKRA anlitas regelbundet för kontroller på utfört arbete vid våra service- och skadeverkstäder.

Parallellt med detta löper ett kontrollprogram med stickprovskontroller som utförs av interna kontrollanter. Härigenom säkerställs en jämn och hög arbetskvalitet.Miljöcertifikat ISO 14001

Miljöcertifieringen gäller från hösten 2012 och förlängdes vid omcertifiering juni 2018.

Ledningssystemet är väl implementerat i verksamheten och uppföljning av efterlevnaden görs regelbundet.

Intertek utför årliga uppföljande revisioner på ett antal av våra anläggningar och parallellt med detta görs dokumenterade kontroller löpande via våra internrevisorer.

Vid varje region finns miljösamordnare, en viktig resurs för att övervaka, samordna och utveckla miljöarbetet.


STEMFS 2014:2

Enligt kraven i Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning så har vi valt att ta med energin i vår miljöledningssystem.

Vi certifierade oss under våren 2018 och gjorde en uppgradering i samband med miljöcertifieringen i juni 2018.