Miljöaspekter

Miljöaspekter

Företagets miljöaspektregister redovisar drygt tjugo identifierade miljöaspekter som uppkommer inom vår verksamhet. Bilden och utvecklingen för miljöaspekterna övervakas och mäts löpande och är ett vägledande underlag för miljöarbetet.

Senast genomförd värdering visar på en positiv utveckling inom flera områden.
Antalet betydande miljöaspekter har halverats jämfört med hur resultatet var vid
första värdering år 2013.

Förbättringsarbetet inom områden som hantering av kemikalier, bandfarliga varor och farligt avfall har påtagligt sänkt risken för belastning av vår miljö genom läckage, utsläpp eller brand.

Med miljöaspekterna som grund för miljöarbetet har medvetandet ökat och underlag för fortsatt inriktning och målsättning skapats.

Arbetet har även medfört att nya miljöaspekter tillkommit.