Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Din Bil Sverige AB

Din Bil Sverige AB:s verksamhet utgörs av försäljning och service av bilar samt försäljning av reservdelar och tillbehör samt biluthyrning på de tre storstadsmarknaderna Stockholm, Göteborg och Syd.

Miljöarbetet är en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vårt miljöarbete ska präglas av öppenhet, ständiga förbättringar och ta hänsyn till livscykelperspektivet.

Som en del av Volkswagen-koncernen verkar vi för en hållbar miljö och ska vara ledande inom hållbar mobilitet genom att:
• arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig miljölagstiftning och andra krav
• sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och energianvändning
• vårt avfall ska sorteras till 100% på ett effektivt och miljöriktigt sätt
• utbilda, engagera och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
• i möjligaste mån välja de produkter och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön
• vägleda kunderna i hur de kan minska sitt ekologiska fotavtryck

Stockholm den 25 September 2019

Jens Wetterfors/VD
Din Bil Sverige AB