Motivering, engagemang, kompetens

Motivering, engagemang, kompetens

I linje med vårt ansvarstagande krävs att alla Din Bils medarbetare är delaktiga i att ta miljömässigt ansvar utifrån sin arbetsroll. Det kräver insikt och kunskap om vår verksamhets miljöpåverkan.

Miljö- och hållbarhetsutbildning är en obligatorisk del i Din Bils introduktionsprogram för alla medarbetare.

Det krävs att alla är delaktiga och tar ett miljömässigt ansvar utifrån sin arbetsroll, då når vi det övergripand målet "ständiga förbättringar".
Vi kan glädjande se att dessa satsningar bidrar till bra utveckling och resultat.

Utbildning i systematiskt brandskydd är obligatorisk för all personal.

Inom området brandskydd och nödläge finns lokala organisationer med roller som kräver ytterligare kompetens t.ex. lokalt brandskyddsansvarig och föreståndare för brandfarlig vara.