Utsläpp till luft och vatten

Utsläpp till luft och vatten

Fordonstrafiken står för en betydande del av utsläppen till luft och Din Bil följer utvecklingen inom området bl.a. genom att fokusera på våra tjänste- och demobilar. Målet är att utvecklingen som lägst ska harmonisera med utfallet för våra kundsålda bilar. Från att differensen inledningsvis var förhållandevis stor visar utvecklingen under den senaste tiden på värden i nivå med referensen.

Tjänsteutbudet av modellanpassad bilservice enligt biltillverkarens instruktioner bidrar också till sänkt bränsleförbrukning och utsläpp. Genom VW AG utvecklingsarbete och målsättning kan vi erbjuda fordon i e-Mobilitykonceptet med utsläppsvärden från 0 gram CO2.

Utsläpp till vatten genereras till största delen från våra biltvättar. Tolv av våra biltvättar är klassade som stora anmälningspliktiga C-anläggningar.

Minst en gång per år genomförs provtagning och analys på avloppsvattnet från samtliga tvättanläggningar. För arbetet anlitas certifierad provtagare och analys sker vid ackrediterat laboratorie. Resultaten har visat att gränsvärden för zink och oljeindex vid några anläggningar ibland överskridits. Målet och är att genom verkningsfulla åtgärder säkerställa att gällande gränsvärden aldrig överskrids.

Förbättringsarbetet består av flera åtgädrer som att säkerställa användning av endast miljömärkta rengöringskemikalier. En annan åtgärd har gällt förvaring och lagring av kemikalieprodukter som nu är invallade för att minska risk spill och läckage.

Oljeavskiljare kontrolleras med tät frekvens så att risken för oönskat utsläpp minimerats.

Miljöfarligt skurvatten och vatten från däcktvättar omhändertas som farligt avfall när effektiv rening saknas.
Nyetablerade anläggningar förses med effektiva reningsverk från start. Några av de äldre anläggningarna som haft problem med överskridna gränsvärden har åtgärdats under år 2015 genom installation av senaste reningsteknik.